لنز میکروسکوپ

لنز میکروسکوپ شیئی، عدسی است که در انتهای آن نزدیک به نمونه قرار گرفته است.