محیط گشت آگار

محیط کشت آگار یک پتری دیش است که حاوی یک محیط رشد می باشد که از آن برای کشت میکرو ارگانیسم ها یا گیاهان کوچک استفاده می شود.