محیط گشت آگار

محیط کشت آگار یک پتری دیش است که حاوی یک محیط رشد می باشد که از آن برای کشت میکرو ارگانیسم ها یا گیاهان کوچک استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام