چراغ الکلی

چراغ الکلی برای آزمایشگاه هایی ایده آل می باشد که در آنها گاز نیست.