چراغ الکلی

چراغ الکلی برای آزمایشگاه هایی ایده آل می باشد که در آنها گاز نیست.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام