نیترات آلومینیوم | خرید نیترات آلومینیوم | فروش نیترات آلومینیوم

نیترات آلومینیوم یک نمک سفید ، حلال در آب از آلومینیوم و اسید نیتریک است