مواد شیمیایی BDH

کمپانی B.Tech. که تولید کننده مواد شیمیایی BDH است از خیلی قبل رویای آقای نارندرا پاندیا بوده است که شغل او یک کارشناس فنی بود، او نیاز رو…