اسید بنزوئیک | خرید اسید بنزوئیک | فروش اسید بنزوئیک

اسید بنزوئیک ، C7H6O2 ( یا C6H5COOH ) یک جامد شفاف بی رنگ و یک اسید کربوکسیلیک آروماتیک ساده است