اسید بنزوئیک | خرید اسید بنزوئیک | فروش اسید بنزوئیک

اسید بنزوئیک ، C7H6O2 ( یا C6H5COOH ) یک جامد شفاف بی رنگ و یک اسید کربوکسیلیک آروماتیک ساده است

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام