برمو فنل بلو | خرید برمو فنل بلو | فروش برمو فنل بلو

برمو فنل بلو ( 3′,3″,5′,5″-tetrabromophenolsulfonphthalein, BPB, albutest ) به عنوان یک شناساگر pH ، شناساگر رنگ و یک رنگ استفاده می شود