قیف بوخنر

قیف بوخنر یکی از وسایل آزمایشگاهی است که از آن برای انجام فیلتراسیون استفاده می شود و اغلب جنس آن چینی است.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام