قیف بوخنر

قیف بوخنر یکی از وسایل آزمایشگاهی است که از آن برای انجام فیلتراسیون استفاده می شود و اغلب جنس آن چینی است.