مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سنتز آلی نمونه ای از واکنش مرک میلی پور می باشد.سنتز آلی HT نیز دارای معرف ها با کیفیت بالا هستند.