سولفات مس | خرید سولفات مس | فروش سولفات مس

سولفات مس ( II ) که با نام سولفات کوپریک نیز شناخته می شود یک ترکیب غیر آلی با ترکیب شیمیایی CuSO4 است