کیت استخراج dna

کیت استخراج dna که در اکثر آزمایشگاه ها موجود هستند، که در آن ها ستون های چرخش به کار گرفته می شوند ، برای جداسازی DNA و RNA استفاده می کنند . ستون های چرخش دارای یک رزین سیلیکایی می باشند