شیشه قطره چکان

از شیشه قطره چکان به منظور رها سازی مایعات در واحدی از یک قطره به شکل چکاندن آن استفاده می شود. شیشه قطره چکان برای ریختن مواد شیمیایی به کار گرفته می شوند.