ماسک فیلتر دار

طبق قوانین NIOSH در رابطه با تایید نقش حفاظتی ماسک های تنفسی عبارت ” N95 ” ( ماسک N95 ) برای اشاره به یک ماسک فیلتر دار استفاده می شود، نه یک ماسک تنفسی…