کیسه ی نمونه گیری

کیسه ی نمونه گیری گاز برای جمع آوری نمونه های کلی هوابرای مواردکاربردی منبع ثابت به کارگرفته می شود.کیسه ها می توانند ازموادمختلفی ساخته شوند و انواعی دارند