کیسه ی نمونه گیری

کیسه ی نمونه گیری گاز برای جمع آوری نمونه های کلی هوابرای مواردکاربردی منبع ثابت به کارگرفته می شود.کیسه ها می توانند ازموادمختلفی ساخته شوند و انواعی دارند

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام