لام هموسیتومتر

لام هموسیتومتر دستگاهی است که به منظور شمارش سلول ها به کار گرفته می شود . در ابتدا طراحی آن بابت شمارش سلول های خونی بوده است . لام هموسیتومتر توسط لوئیز – چارلز مالاسز اختراع شده است