سولفات آهن | خرید سولفات آهن | فروش سولفات آهن

سولفات آهن ( II ) نمک هایی با فرمول FeSO4.xH2O هستند . این ترکیبات به صورت متداول به شکل هپتا هیدرات ( x = 7 ) وجود دارند