اسپاتول

اسپاتول یک ابزار کوچک با یک تیغه ی قابل انعطاف، هموار و وسیع است که برای مخلوط کردن، پخش کردن و بلند کردن مواد از جمله غذا ها، دارو ها و… استفاده می شود.