سوزن سرنگ آزمایشگاهی

یک سوزن سرنگ آزمایشگاهی دارای سه بخش است ، دهانه ، میله و سر سوزن . دهانه در یک انتهای سوزن قرار دارد و بخشی است که به سرنگ متصل می باشد .