سرنگ آزمایشگاهی

سرنگ آزمایشگاهی یک پمپ ساده است که به واسطه ی آن به سرنگ آزمایشگاهی اجازه می دهد یک مایع را از میان یک روزنه در انتهای بازلوله به بیرون بریزد یابه درون بکشد