نیم فیلتر ماسک با دریچه ی بیرون دهنده ( کلاس : FFP3 )

نیم فیلتر ماسک با دریچه ی بیرون دهنده ( کلاس : FFP3 )