ماسک تنفسی

ماسک تنفسی وسیله ای است که برای محافظت کردن از فردی که آن را بر روی دهان خود قرار داده در برابر مواد آلوده و گرد غبار ها استفاده می شود.