متیل رد | خرید متیل رد | فروش متیل رد

متیل رد یا متیل قرمز (2-(N,N-dimethyl-4-aminophenyl) azobenzenecarboxylic acid) که هم چنین C.I. Acid Red 2 نامیده می شود یک رنگ شناساگر است

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام