متیل رد | خرید متیل رد | فروش متیل رد

متیل رد یا متیل قرمز (2-(N,N-dimethyl-4-aminophenyl) azobenzenecarboxylic acid) که هم چنین C.I. Acid Red 2 نامیده می شود یک رنگ شناساگر است