میکروپلیت

میکروپلیت یا چند چاله ای ، یک صفحه ی صاف با چند ” چاله ” است که برای لوله های آزمایش کوچک استفاده می شود.