میکروپلیت

میکروپلیت یا چند چاله ای ، یک صفحه ی صاف با چند ” چاله ” است که برای لوله های آزمایش کوچک استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام