لامپ میکروسکوپ

یک نوع متداول از لامپ میکروسکوپ و مکان قرارگیری آن