طیف گستره نور در لامپ میکروسکوپ

لامپ میکروسکوپ رشته ای رادیاتور های گرمایی است که یک طیف پیوسته از نور را که وسعت آن از 300 نانومتر تا 1200 تا 1400 نانومتر است به بیرون منتشر می کند، بطوریکه اکثریت شدت طول موج آن ها در ناحیه 600 تا 1200 نانومتری قرار می گیرد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام