لنز میکروسکوپ

لنز میکروسکوپ شیئی، عدسی است که در انتهای آن نزدیک به نمونه قرار گرفته است.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام