تیغ میکروتوم

انتخاب نوع تیغ میکروتوم بستگی به مواد و آماده سازی نمونه ها و هم چنین پیش نیاز های نهایی نمونه ( نظیر ضخامت برش و کیفیت آن ) دارد .