توری نسوز

توری نسوز در بالای چراغ بونزن قرار داده می شود و از آن در یک چراغ ایمنی ( یا چراغ معدن نظیر چراغ های نفت سوز ) یا برق گیر یا به عنوان حصار استفاده می شود.