توری نسوز

توری نسوز در بالای چراغ بونزن قرار داده می شود و از آن در یک چراغ ایمنی ( یا چراغ معدن نظیر چراغ های نفت سوز ) یا برق گیر یا به عنوان حصار استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام