شناساگرهای PH

از شناساگرهای PH برای تعیین کردن یک واکنش شیمیایی استفاده می شود که در این مقاله به گفتگو در مورد کاربرد های آن می پردازیم.