کاغذ صافی صفحه ای

این کاغذ اصلی ترین وسیله در آزمایشگاه برای جداسازی و فیلتراسیون محلول ها به حساب می آید.