کاغذ صافی صفحه ای

این کاغذ اصلی ترین وسیله در آزمایشگاه برای جداسازی و فیلتراسیون محلول ها به حساب می آید.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام