کاغذ صافی گرد

کاغذ های صافی دارای ابعاد مختفلی هستند که به دو دسته تقسیم میشوند که یکی از آنها کاغذ صافی گرد است