کاغذ صافی گرد

کاغذ های صافی دارای ابعاد مختفلی هستند که به دو دسته تقسیم میشوند که یکی از آنها کاغذ صافی گرد است

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام