لامل میکروسکوپ

نقش اصلی لامل میکروسکوپ ایجاد یک لایه فشرده شده نازک از ماده نمونه بین لام میکروسکوپ و لامل است تا وضوح تصویر در مشاهده با میکروسکوپ به دلیل کاهش ضریب شکست و خطای مشاهده بیشتر شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام