کاغذ PH رولی

برای سنجش اسید و باز در آزمایشگاه از این کاغذ استفاده می کنند