کاغذ PH رولی

برای سنجش اسید و باز در آزمایشگاه از این کاغذ استفاده می کنند

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام