کاغذ PH تک استریپ

برای اندازه گیری محدوده های مختلف PH با دقت های گونگون ساخته می شوند

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام