کاغذ PH تک استریپ

برای اندازه گیری محدوده های مختلف PH با دقت های گونگون ساخته می شوند