جدول رنگ کاغذ PH

کاغذ PH در واکنش با اسید و باز تغییر رنگ می دهد

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام