جدول رنگ کاغذ PH

کاغذ PH در واکنش با اسید و باز تغییر رنگ می دهد