پوآر

استفاده از پوآر های شیشه ای به نسبت میکروپیپت ها دردسربیشتری دارد ولی با استفاده از یک پیپت شیشه ای کار بیشتری می کنید اما استفاده از آن نیاز به مهارت دارد.