پوآر

استفاده از پوآر های شیشه ای به نسبت میکروپیپت ها دردسربیشتری دارد ولی با استفاده از یک پیپت شیشه ای کار بیشتری می کنید اما استفاده از آن نیاز به مهارت دارد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام