نوک سمپلر

دقت و صحت بیرون کشیدن مایع با استفاده از سمپلر مواردی هستند که به ثبات ساخت نوک سمپلر ، تنوع شکلی آن و ماده ی خاص نگه دارنده ی قرار گرفته در بخش دیواره ی…