نوک سمپلر

دقت و صحت بیرون کشیدن مایع با استفاده از سمپلر مواردی هستند که به ثبات ساخت نوک سمپلر ، تنوع شکلی آن و ماده ی خاص نگه دارنده ی قرار گرفته در بخش دیواره ی…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام