یدات پتاسیم | خرید یدات پتاسیم | فروش یدات پتاسیم

این ترکیب یونی است و از یون های K+ و یون‎ های IO3− در یک نسبت 1:1 تشکیل شده است .