سولفات نقره | خرید سولفات نقره | فروش سولفات نقره

سولفات نقره ( Ag2SO4 ) یک ترکیب یونی از نقره است که در نقره کاری و به عنوان یک جایگزین غیر رنگی برای نیترات نقره استفاده می شود