چوب پنبه

چوب پنبه یا مسدود کننده یک درب مخروطی شکل یا استوانه ای شکل است که راس آن بریده شده است و از آن برای مسدود سازی ظروف استفاده می شود…