ساکاروز | خرید ساکاروز | فروش ساکاروز

ساکاروز یا ساکارز یک کربوهیدرات طبیعی و متداول است که در بسیاری از گیاهان و قسمت های گیاهی دیده می شود