تری سدیم فسفات | خرید تری سدیم فسفات | فروش تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات ( TSP ) یک ترکیب غیر آلی با فرمول شیمیایی Na3PO4 است . این ترکیب یک جامد شفاف یا دانه ای سفید رنگ ، بسیار حلال در آب است که یک محلول قلیایی تولید می کند