زایلن اورنج | خرید زایلن اورنج | فروش زایلن اورنج

زایلن اورنج یا زایلنول نارنجی یک معرف آلی است که بیشتر از همه به عنوان یک نمک تترا سدیم به عنوان یک شناساگر برای تیتراسیون فلزات استفاده می شود