الکل سنج

الکل سنج درصد الکل را تنها در مایع آب و یا الکل اندازه گیری می کند. اگر شما در مایع خود قند داشته باشید قرائت درستی از سوی دستگاه دریافت نمی کنید.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام