الکل سنج

الکل سنج درصد الکل را تنها در مایع آب و یا الکل اندازه گیری می کند. اگر شما در مایع خود قند داشته باشید قرائت درستی از سوی دستگاه دریافت نمی کنید.