وجود یک کاتالیزور در جار بی هوازی باعث ترکیب اکسیژن با هیدروژنی می شود که حاصل فعالیت ژنراتور گازی تولید کننده ی Co2 و H2 است . سدیم تری کولات نیز در بی هوازی ها و میکرو بی هوازی های در حال رشد به این دلیل استفاده می شود که اکسیژن را جذب می کند .

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات آزمایشگاه طبی

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات اندازه گیری

 

رشد تمایزی تحت شرایط  جار هوازی در برابر جار بی هوازی

رشد بی هوازی / هوازی مطلق در برابر رشد اختیاری . جار بی هوازی اکسیژن آب را توسط واکنش شیمیایی تبدیل می کند . آب به پوشش قرمز رنگ برای ایجاد گاز هیدروژن ( H2 ) و دی اکسید کربن اضافه می شود .

هیدروژن ایجاد شده با کاتالیزور پالادیوم موجود در درپوش جار ترکیب می شود تا اکسیژن موجود در آب را تبدیل کند و بنابراین حداقل از نظر تئوری محیطی بی هوازی به وجود آورد .

از یکی از اتاق ها که در آن جار بی هوازی عمل کرد

گونه های متفاوت باکتری برای تحمل کردن اکسیژن الزامات و توانایی های گوناگونی دارند . باکتری ها می توانند هوازی ، یعنی در حضور اکسیژن رشد کنند یا بی هوازی ، یعنی برای رشد نیازی به حضور اکسیژن نداشته باشند ، یا بی‌هوازی اختیاری باشند یعنی یا در حضور یا عدم حضور اکسیژن رشد کنند . بی هوازی ها می توانند به دو دسته ی تحمل کننده ی هوا و غیر تحمل کننده ی هوا تقسیم شوند ، که دسته ی دوم به دنبال در معرض اندکی اکسیژن قرار گرفتن کشته می شوند .

شمارش پلیت بی هوازی

هدف اصلی این روش کشف باسیلوس تتانوس است که در این محصولات بروز پیدا می کند . بر اساس روش توضیح داده شده در بالا برای APC عمل کنید ، از آگار MLA ، آگار بی هوازی از پیش کاهش یافته ، و 5 درصد آگار خون گوسفندی که فیبرین آن حذف شده است برای پوشاندن سطح پلیت استفاده کنید . پلیت های آگار خون را در جو 5 تا 10 درصدی دی اکسید کربن در انکوباتور و پلیت های آگار بی هوازی را در جار بی هوازی قرار دهید . مدت زمان انکوباسیون قبل از شمارش 48 ساعت باشد . اگر بعد از 48 ساعت کلونی ظاهر نشد ، دوباره به مدت 2 روز پلیت را در انکوباتور قرار دهید . پیش از تلقیح پلیت های آگار بی هوازی را در جو بی هوازی در طول شب ( 12 تا 16 ساعت ) قرار دهید . پلیت های آگار بی هوازی را در جو بی هوازی ( جار بی هوازی ، انکوباتور یا گلاو باکس ) به مدت دو روز در دمای 35 ± 2 درجه ی سانتی گراد و از طرف دیگر پلیت های MLA هوازی را به مدت 2 روز در یک محیط شاهد هوازی در دمای 2 درجه ی سانتی گراد در انکوباتور قرار دهید . بی هوازی های مطلق تنها در جار های بی هوازی رشد خواهند کرد . پیشنهاد می شود که مقدار اندکی از اینوکولوم برای به حداقل رسانی گسترش رشد به علت رطوبت استفاده شود و پلیت های تلقیح شده در یک جو بی هوازی چند دقیقه بعد از تلقیح باید قرار گیرند تا در معرض گذاری با اکسیژن به حداقل برسد . ارگانیسم مشکوک بی هوازی بایستی به صورت هوازی ( تحت دی اکسید کربن ) و بی هوازی برای بار دوم کشت داده شود تا روابط واقعی خود با اکسیژن را شکل دهد . بعد از قرار دادن محیط کشت آب گوشت پخته شده در دمای 35 درجه ی سانتی گراد به مدت دو روز به دنبال شکل گیری هاگ هایی باشید که در مناطق انتهایی شکل گرفته اند . از یک رنگ تمایزی به منظور کشف هاگ هایی استفاده کنید که وجود آن ها حتمی است . روش های دیگر ممکن است مصنوعات غیر هاگی را کشف کنند که می توانند تلاش های لازم به منظور شناسایی هاگ ها را هدر دهند .

دیدگاه ها بسته شده است