دستگاه جذب اتمی

اسپکتروفتومتری جذب اتمی برای ارزیابی غلظت آنالیت در نمونه است.