دستگاه اتوآنالایزر

در دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی، نمونه های آزمایش در ظروف مخصوص موسوم به Cup و یا لوله های آزمایش درب دار یا بدون درب قرار می گیرند.