اتوکلاو

به منظور اهمیت استریل بودن محیط کار تجهیزات متعددی تا کنون ساخته شده است که پرکاربردترین آنها اتوکلاو است.