ترازوی آزمایشگاهی

ترازو آزمایشگاهی نسبت به انواع دیگر ترازوها با حساسیت به سزایی ساخته می شوند.