بارومتر

بارومتر یا فشار سنج یک ابزار علمی است که در هواشناسی برای اندازه گیری فشار جو استفاده می شود .