بارومتر

بارومتر یا فشار سنج یک ابزار علمی است که در هواشناسی برای اندازه گیری فشار جو استفاده می شود .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام